Kontrollavgift

Varför har jag fått en kontrollavgift?

Läs mer...

Betalning

När måste jag betala?

Läs mer...

Överklagan

Kan jag överklaga?

Läs mer...

-Kontrollavgift


Den som felparkerar kan åläggas att betala en s.k. kontrollavgift (”P-bot”). Beloppets storlek beror på överträdelsens typ och är fastställt av den kommun i vilken överträdelsen skett.

På kontrollavgiften, som fästes på bilrutan, framgår tydligt vilken regel föraren brutit mot. På baksidan av kontrollavgiften finns överträdelsepunkterna förklarade.

Exempelvis kan sikten vid ett övergångsställe försämras, vilket innebär en fara för fotgängare. Vidare riskerar ett felparkerat fordon även att hindra framkomligheten för utrycknings-, transport- och röjningsfordon. I ett P-hus kan en till synes oskyldig parkeringsöverträdelse leda till att exempelvis nödutgången blockeras, vilket kan få förödande konsekvenser om olyckan är framme.

Tänk också på att vid lån av någons förhyrda parkeringsplats skall eventuellt parkeringstillstånd vara rättvänt och väl synligt i bilens framruta. Detsamma gäller givetvis även kvitto från parkeringsautomat.

Generella bestämmelser vad gäller stannande och parkering hittar du i Trafikförordningen (1998:1276) respektive Lagen om Kontrollavgift vid Olovlig Parkering (1984:318).

-Betalning


Betalning görs inom 8 dagar från utskriftsdatum till P-Park AB, Plusgiro: 92911-7.

OBS! Glöm ej att ange ärendenr (längst upp till höger på din kontrollavgift). Om möjligt, ange även fordonets registreringsnummer.

Vid utebliven betalning inom 8 dagar överlämnas ärendet till Profina AB för vidare hantering.

Betalar du inte trots påminnelse, riskerar du att ärendet överlämnas till inkasso och sedemera Kronofogdemyndigheten.

-Överklagan

Om du fått en kontrollavgift av oss som du tror är felaktig, har du naturligtvis rätt att överklaga den. Det är Lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (SFS 1984:318) och domstolarnas tillämpning av denna lag (i tidigare domar) som utgör regelverk när vi bedömer din överklagan.

Vi använder en mobil positioneringstjänst med tidsangivelser för att styrka vår närvaro vid platsen för överträdelsen. Tidsmätningen av fordonet följer kommunal praxis och är ej lagstiftat. Därför är tiden för överträdelsen av mindre vikt och ej ett giltigt skäl för överklagan.

Omständigheter som kan leda till att kontrollavgiften avskrivs:
- Formella fel på kontrollavgiften eller på skyltningen på platsen
- Egen eller nära anhörigs akuta sjukdom (läkarintyg krävs)
- Fordonet anmält stulet vid tidpunkten för överträdelsen (polisanmälan krävs)
- Akut fel på fordonet där det kan styrkas att omgående åtgärder vidtagits för flyttning av fordonet.

Övriga omständigheter blir ofta svåra att hävda vid överklagan.

Eventuell överklagan skall ske omgående och skriftligen till adress:
P-Park AB, Box 87, 851 02 Sundsvall.

OBS! Glöm ej att ange telefonnummer och e-postadress som du kan bli kontaktad på.

Betalningskravet på kontrollavgiften blir stoppad tills invändningen har behandlats och beslut meddelas via brev.

Sundsvallsbron

P-Park AB är baserat i Sundsvall och förvaltar parkeringsplatser i Norrland


Vi arbetar för att upprätthålla trafiksäkerheten i bostadsområden, vägar och stadsmiljö likväl för att öka framkomligheten i trafiken. Vi kontrollerar att fordon är rätt parkerade, att avgifter är betalda samt att parkeringsskyltningen i området är korrekt. Vår personal har lång erfarenhet och vi använder modern teknik i form av en mobil positionstjänst ("GPS-Tracking") för att styrka geografisk och tidsmässig närvaro.

Är Ni intresserade och vill veta mer om våra tjänster och vad vi kan erbjuda?
Använd nedanstående formulär så kontaktar vi dig för en förutsättningslös pratstund.

Ja tack! Kontakta mig gärna för mer information!